Kräver din transport ett trafiktillstånd gods?

Oavsett om du är en juridisk eller fysisk person, med eller utan vinstsyfte, som driver ett företag som utför godstransporter med lätta eller tunga fordon på väg åt andra, är det nödvändigt att förstå och ansöka om ett trafiktillstånd för godstransporter. Dessa trafiktillstånd är avgörande för att säkerställa att alla som är involverade i vägtransporter uppfyller de krav och regler som är avsedda att garantera både säkerhet och effektivitet.

Vad krävs för trafiktillstånd gods?

Trafiktillstånd för godstransporter kräver att du uppfyller flera viktiga krav, inklusive att ha en juridisk företagsstruktur, giltiga förarlicenser, och att dina fordon är i gott skick och uppfyller tekniska normer och säkerhetsstandarder. Detta säkerställer att din verksamhet kan bedrivas på ett säkert och effektivt sätt, och att du följer de lagar och regler som styr transportverksamheten.

Yrkesförarkompetens

Det är ett ansvarsfullt arbete att utföra godstransporter med buss och lastbil. Det ställer höra krav på dig kunskap och skicklighet och därmed finns det också en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens. Lagen omfattar krav på grundutbildning, som efter ett godkänt prov leder till ett yrkesförarbevis som är gällande i fem år. Föraren måste härefter förnya beviset vart femte år genom att gå en så kallad fortbildning som innefattar minimum 35 timmar. Yrkesförarkompetens och fortbildning är något som varje yrkeschaufför måste inneha.

Erhålla trafiktillstånd gods.

Innan du kan ge dig ut på vägarna med din yrkesmässiga godstransport eller persontransport med buss i Sverige, måste du följa ett antal strikta krav som fastställs av Transportstyrelsen. Denna artikel ger dig en översikt över de viktigaste kraven för att få ett yrkestrafiktillstånd och hur dessa krav säkerställer trafiksäkerhet och effektivitet inom transportsektorn.

Faktisk och fast etablering

En central aspekt för att få ett trafiktillstånd gods är att företaget ska ha en faktisk och fast etablering i Sverige. Det innebär att företaget måste ha en fysisk plats med tillgång till centrala företagsuppgifter som räkenskaper, personalhandlingar, anställningsavtal, och dokument som innehåller information om transporter. Detta krav garanterar en viss grad av transparens och ansvarsskyldighet. Observera att en faktisk gatuadress måste användas; boxadresser godkänns inte. Dessutom måste företaget vara godkänt för F-skatt och momsregistrerat.

Yrkeskunnande

Yrkeskunnande är avgörande för alla som bedriver godstransport på väg eller är ansvariga för trafikverksamheten. Du måste vara bekant med och följa reglerna och föreskrifterna som styr yrkesmässig trafik. Detta gäller särskilt för enskilda näringsidkare och trafikansvariga inom företag. Om det förekommer förändringar i de personer som är ansvariga eller har ansökt om tillståndet måste detta anmälas till Transportstyrelsen.

Trafikansvariga måste bevisa sitt yrkeskunnande genom att uppnå godkända resultat i skriftliga prov som administreras av Trafikverket. Dessutom kan yrkeskunnande från andra EU-länder godkännas, förutsatt att intyg som följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009 lämnas till Transportstyrelsen.

Ekonomiska resurser

Transportstyrelsen kräver att du som ansöker om ett yrkestrafiktillstånd kan visa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Du måste ha kapital och reserver som uppgår till minst 9000 euro för det första fordonet och 5000 euro för varje ytterligare fordon. Beloppen anpassas årligen av Transportstyrelsen. Det är viktigt att dessa ekonomiska resurser bevisas med årliga bokslut som är auktoriserade eller certifierade av en revisor eller redovisningskonsult.

Gott anseende

Kravet på ett gott anseende är ytterligare en avgörande faktor. Transportstyrelsen bedömer om du har den vilja och förmåga som krävs för att uppfylla dina skyldigheter mot samhället och om du är en laglydig operatör. Överträdelser och missförhållanden som kan påverka trafiksäkerheten bedöms som särskilt allvarliga.

Det görs även en helhetsbedömning av ditt företag och dig själv. Brott, sanktioner, och övriga negativa påverkningar som registrerats både i Sverige och andra EU-länder kan ha konsekvenser för bedömningen.

Intyg från utlandet

Om du har bott, arbetat, eller studerat i ett annat land än Sverige de senaste fem åren måste du skicka in ett registerutdrag från det eller de länderna. Utdraget bör inkludera uppgifter om eventuell brottslig verksamhet och måste vara utfärdat av den myndighet i det aktuella landet som hanterar registerutdrag. Utdraget bör vara i original och får inte vara äldre än en månad vid mottagandet av Transportstyrelsen. Denna åtgärd hjälper att säkerställa att du uppfyller kraven för att bedriva yrkesmässig trafik i Sverige och EU.

Sammanfattningsvis är att få ett yrkestrafiktillstånd en noggrann process med flera krav som ska uppfyllas för att säkerställa säkerhet och effektivitet inom vägtransporter. Att upprätthålla faktisk och fast etablering, yrkeskunnande, ekonomiska resurser och ett gott anseende är centrala komponenter för att erhålla och behålla ditt yrkestrafiktillstånd. Transportstyrelsen utför noga kontroller och bedömningar för att säkerställa att alla som får dessa tillstånd är lämpliga och ansvariga trafikaktörer.

Vi förmedlar trafikansvariga
konsulter.

Oavsett hur din nuvarande situation ser ut så kan vi förmedla trafikansvariga konsulter till din verksamhet oavsett om du kör budbil eller tunga lastbilar så att du snabbt beviljas ett yrkestrafiktillstånd och kan sätta igång med godstransporterna. Vi har spetskunskap om trafiktillstånd för godstrafik och förmedlar kvalificerade trafikansvariga konsulter precis när du har behov för det. Våra trafikansvariga konsulter har genomfört proven i yrkeskunnande för att få trafiktillstånd och de uppfyller de krav som ställs på gott anseende, ekonomiska resurser och etablering.