Yrkestrafik avgifter.

Yrkestrafikavgifter utgör en viktig del av ansökningsprocessen för att erhålla tillstånd för yrkesmässig trafik och regleras enligt Transportstyrelsens taxa. Dessa avgifter varierar beroende på typen av tillstånd och ansökningsomständigheterna. Exempel på avgifter:

  • Ansöka om tillstånd för yrkesmässig trafik debiteras en avgift på 8 300 kr. Om ansökningen inkluderar internationella gods- eller persontransporter (gemenskapstillstånd) uppgår avgiften också till 8 300 kr.
  • Förnyelse eller samtidig ansökan om gemenskapstillstånd när det redan finns ett tillstånd för yrkesmässig trafik tillkommer en avgift på 1 400 kr .
  • Tillverkning av färdskrivarkort, tillkommer en avgift på 240 kr.

Kontrollerad: 2023-12-06

Att vara medveten om dessa avgifter är avgörande för en företagsägare eller transportör som planerar att bedriva yrkesmässig trafik och säkerställa överensstämmelse med gällande regelverk. Det är värt att notera att dessa avgifter täcker kostnaderna för Transportstyrelsens administrativa hantering och utvärdering av ansökningar, vilket i sin tur bidrar till en smidig och effektiv process för att erhålla yrkestrafiktillstånd. Genom att ha en klar förståelse för dessa avgifter kan företagare och yrkesmässiga transportörer planera sina ekonomiska resurser och säkerställa en korrekt genomförd ansökningsprocess.

Läs vidare på Transportstyrelsen om samtliga avgifter.

Prövning av ekonomiska resurser.

Det här handlar om kraven för ekonomiska resurser vid ansökan om yrkestrafiktillstånd. För både enskilda personer och juridiska personer är det avgörande att visa tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva verksamheten. Kraven inkluderar att förfoga över specifika belopp för kapital och reserver per fordon. En ekonomisk ställning måste fyllas i och bestyrkas av en godkänd eller auktoriserad revisor eller redovisningskonsult. Transportstyrelsen kan begära ytterligare handlingar för att bedöma den ekonomiska situationen. Detta är en central del av ansökningsprocessen för yrkestrafiktillstånd.

Blankett för enskilda personer

Blankett för juridiska personer

Konsultavtal.

När du anlitar en trafikansvarig konsult för att söka trafiktillstånd krävs det att konsulten presenterar ett avtalsförslag som bifogas med ansökan för trafiktillståndet. Konsultavtalet måste vara bestyrkt och innehålla viktiga detaljer såsom namn och personnummer på den trafikansvarige konsulten. Underteckningen av avtalet är nödvändig både från konsultens sida och från behörig företrädare för det sökande bolaget. Det är av yttersta vikt att avtalet tydligt återspeglar att den trafikansvarige personligen åtagit sig uppdraget enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1071/2009 artikel 4.

Om nödvändig information som namn och personnummer saknas i konsultavtalet kan Transportstyrelsen inte utföra adekvat kontroll av personens yrkeskunnande och goda anseende. Detta är särskilt relevant för dem som söker tillstånd för yrkesmässig godstransport på väg eller persontransport på väg med buss.

Anlitar oss som trafikansvarig konsult tillhandahåller vi ett konsultavtal kostnadsfritt.

Ansökningsprocessen för trafiktillstånd.

Sökande av trafiktillstånd görs enkelt via Transportstyrelsens e-tjänst genom att fylla i nödvändig information steg för steg.

Länk till e-tjänst

Att bedriva yrkesmässig trafik för godstransporter på väg eller persontransporter på väg med buss kräver att man innehar ett yrkestrafiktillstånd. Transportstyrelsen ansvarar för att pröva ansökningar och säkerställa att sökanden uppfyller viktiga kriterier:

Faktisk och fast etablering:

  • En kravpunkt är att företaget har en faktisk och fast etablering. Det innebär att det krävs lokaler där central företagsinformation finns tillgänglig, inklusive räkenskaper, personalhandlingar, och övriga relevanta dokument.
  • Lokalerna måste ha en verklig adress, och företaget måste vara godkänt för F-skatt och momsregistrerat.

Yrkeskunnande:

  • Sökanden eller den trafikansvarige måste uppfylla kravet på yrkeskunnande. Det innebär att den personen måste ha förmågan att leda företagets transportverksamhet på ett faktiskt och fortlöpande sätt.
  • För att säkerställa yrkeskunnandet måste den trafikansvarige kunna uppvisa godkända resultat från skriftliga prov som anordnas av Trafikverket.

Ekonomiska förhållanden:

  • En annan central aspekt är de ekonomiska förhållandena. Sökanden måste visa att hen har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget.
  • Detta inkluderar att ha kapital och reserver som uppfyller de fastställda kraven, vilka kan variera beroende på antalet fordon som används i verksamheten. Ekonomiska resurser styrks genom att presentera uppgifter från årliga räkenskaper, godkända av auktoriserad eller godkänd revisor.

Gott anseende:

Transportstyrelsen genomför en inledande kontroll av sökandens goda anseende. För att beviljas tillstånd måste man vara etablerad i Sverige, ha tillräckligt yrkeskunnande, ekonomiska resurser och ett gott anseende.

Vid prövningen beaktas faktorer som laglydnad, vilja och förmåga att uppfylla skyldigheter mot det allmänna, samt andra omständigheter av betydelse. Allvarliga överträdelser och missförhållanden som påverkar trafiksäkerheten vägs särskilt in i bedömningen.

Sammanfattningsvis är ansökningsprocessen för yrkestrafiktillstånd omfattande och innefattar en noga bedömning av sökandens etablering, yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och goda anseende för att säkerställa en säker och pålitlig trafikverksamhet på vägarna.

Läs mer om krav för att få yrkestrafiktillstånd

Vi förmedlar trafikansvariga
konsulter.

Oavsett hur din nuvarande situation ser ut så kan vi förmedla trafikansvariga konsulter till din verksamhet oavsett om du kör budbil eller tunga lastbilar så att du snabbt beviljas ett yrkestrafiktillstånd och kan sätta igång med godstransporterna. Vi har spetskunskap om trafiktillstånd för godstrafik och förmedlar kvalificerade trafikansvariga konsulter precis när du har behov för det. Våra trafikansvariga konsulter har genomfört proven i yrkeskunnande för att få trafiktillstånd och de uppfyller de krav som ställs på gott anseende, ekonomiska resurser och etablering.