Originalet sedan 2013

Vi ordnar Yrkestrafiktillståndet snabbt.

Skaffa yrkestrafiktillstånd för godstransporter snabbare med våra trafikansvariga konsulter som redan har avklarat proven hos Trafikverket

Trafikansvarig Konsult
Hem2024-01-24T10:15:37+01:00

Konsulter för ert yrkestrafiktillstånd.

Kontakta oss

Kontakta oss angående den trafikansvarige och det antal fordon du planerar att inkludera i din verksamhet. Vi svarar direkt!

Signera avtal

Vi upprättar ett avtal mellan våra trafikansvariga konsulter och er firmatecknare. Vi garanterar en konsult inom 24h!

Ansökan

Ansökan om ett yrkestrafiktillstånd fullföljs via Transportstyrelsen, antingen sköter du det själv eller så kan vi ordna hela processen!

Godkännande

Vi avvaktar Transportstyrelsens beslut angående företagets trafiktillstånd. Vi bevakar ärendet så du får kortast möjliga handläggningstid!

Din konsult för yrkestrafiktillstånd.

Yrkestrafiktillståndet är det enskilt viktigaste i företaget när du utför godstransporter. Faktum är att det är en förutsättning för att överhuvudtaget bedriva yrkesmässig godstrafik med budbil eller tungtransport. Vi hjälper dig att komma igång snabbt med våra utbildade trafikansvariga konsulter.

Transport av paket

Vad är Yrkestrafiktillstånd?

Yrkestrafiktillstånd, även känt som trafiktillstånd, är en nödvändigt tillstånd för personer, företag eller organisationer som ämnar bedriva yrkesmässig trafik, antingen i form av godstransporter på väg eller persontransporter. Yrkestrafiktillstånd krävs för att utföra transporttjänster åt andra och ta betalt för dessa tjänster. För att erhålla trafiktillstånd måste organisationen ha en trafikansvarig person, vilken måste godkännas av Transportstyrelsen genom att genomföra och klara de krävda proven hos Trafikverket.

Trafiktillståndet är avgörande för att säkerställa att de som bedriver yrkesmässig trafik uppfyller specifika krav och regler som syftar till att garantera trafiksäkerhet, yrkeskunnande, ekonomisk stabilitet och gott anseende. Den trafikansvarige personen spelar en nyckelroll i att upprätthålla och följa dessa krav. Detta tillstånd är reglerat genom lagar och förordningar, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (SFS 2012:210), och yrkestrafikförordningen (SFS 2012:237) med syfte att säkerställa en standardiserad och reglerad yrkesmässig trafikverksamhet.

Ombud för Trafiktillstånd.

Söker du en trafikansvarig konsult för ditt yrkestrafiktillstånd?

Yrkestrafiktillstånd Gods

Vem behöver ett yrkestrafiktillstånd?

Yrkestrafiktillstånd är en grund för att ett företag ska kunna utföra transporter kommersiellt mot betalning. För att kunna köra godstrafik så måste du alltså inneha ett yrkestrafiktillstånd och det är Transportstyrelsen som utfärdar detta.

Kräver din transport ett trafiktillstånd?

Det är en utbredd insikt att åkerier, budbilar och paketombud kräver ett yrkestrafiktillstånd för att bedriva sina verksamheter. Men det är inte enbart inom dessa branscher som detta tillstånd är nödvändigt. Det sträcker sig långt bortom de självklara fallen. Även för företag och organisationer som ägnar sig åt uthyrning och transport av utrustning, hantering av avfallstransporter, eller till och med handel med direktleverans av varor till kunder, blir kravet på ett yrkestrafiktillstånd lika avgörande. Denna översikt kommer att belysa de varierande situationer där detta tillstånd blir en oumbärlig del av verksamheten.

  • Hemleverans av mat & paket

  • Transport av sopor och avfall

  • Leveranser av möbler

  • Transportera maskiner och utrustning som din verksamhet hyr ut

Ansök om yrkestrafiktillstånd för godstransporter.

Transportstyrelsens e-tjänst är plattformen för att lämna in din ansökan för trafiktillstånd. För att underlätta prövningsprocessen och öka sannolikheten för att få tillståndet ska du bifoga relevanta handlingar till din ansökan. En ekonomisk redogörelse, som bevisar att du uppfyller det monetära kravet för det antal fordon som du tänker köra, är obligatoriskt när du skickar in din ansökan. Beroende på vilka personer som granskas i din ansökan kan du även behöva bifoga andra handlingar.

Transport av paket

Krav Yrkestrafiktillstånd.

För att påbörja verksamhet inom yrkesmässig vägtrafik, antingen med godstransporter eller persontransporter via buss, är det absolut nödvändigt att du först innehar ett yrkestrafiktillstånd. Denna tillståndsansökan genomgår en strukturerad granskning av Transportstyrelsen, där de noggrant utvärderar om du uppfyller de följande grundläggande kriterierna:

– Faktisk och fast etablering
– Yrkeskunnande
– Ekonomiska förhållanden
– Gott anseende

Prov Yrkestrafiktillstånd.

För att uppfylla krav om yrkeskunnande så krävs det att du gör ett skriftligt examensprov. Examensprovet består av två delprov och du skriver proven på ett förarprovskontor hos Trafikverket. Utbildning i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag. Proven är branschanpassade vilket betyder att det ställs olika krav för godstransporter och persontransporter.

Tidvis kan det vara långa väntetider till proven och i vissa fall kan det vara svårt att uppnå resultatet som behövs för att examineras, just där kan vi hjälpa dig att komma igång snabbare med våra trafikansvariga konsulter som står redo att assistera dig och ta på sig rollen som trafikansvarig under ert tillstånd.

Struktur, godkännande och undantag.

Examensprovet i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov enligt nedan struktur:

  • Delprov I: Flervalsfrågor (40 poänggivande uppgifter, totalt 40 poäng)
  • Delprov II: Fallstudier (20 poänggivande uppgifter, totalt 40 poäng)

Delprov I måste genomföras innan delprov II. Båda proven måste avläggas inom en månad. Tidsramen för vardera prov är 120 minuter. Direkt efter provens avslut ges resultat och eventuella felaktiga svar påvisas med anknytning till ämnesområden.

Vid godkänt prov erhålls examensbevis per post. Transportstyrelsen kan i vissa fall bevilja undantag från delar eller hela provet. Undantag kan sökas om eftervisat genomgång av gymnasie- eller högre utbildning inom relevanta områden, inklusive rättsregler, företags- och ekonomiledning, tekniska normer, driftsförhållanden samt trafiksäkerhet.

Individer som har lett godstransportföretag inom EU före 4 december 2009 kan få undantag från hela provet enligt Artikel 8 och 9 i förordning 1071/2009. Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida.

Vi hjälper dig med yrkestrafiktillstånd.

Få professionell hjälp med din ansökan om yrkestrafiktillstånd! Vi erbjuder skräddarsydd assistans för att säkerställa din ekonomiska ställning med auktoriserade revisorer och kan även tillsätta en erfaren trafikansvarig konsult. Välj vårt ombudspaket för komplett support genom hela ansökningsprocessen. Med vår expertis blir det enkelt att säkra ditt trafiktillstånd och komma igång med din verksamhet.

Puffer AB är kraften bakom Yrkestrafiktillstånd.se och driver även Trafiktillstand.nu samt Trafikansvarigkonsult.se. Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativa tjänster och omfattande stöd för yrkestrafik och trafikansvar.

När krävs trafiktillstånd?2023-12-20T14:59:29+01:00

Trafiktillstånd krävs när en verksamhet eller individ avser att bedriva yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik innebär att fordon ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods. Detta gäller olika typer av transporter, inklusive godstransporter och persontransporter. Trafiktillståndet är ett viktigt krav som reglerar och säkerställer att de som är inblandade i yrkesmässig trafik uppfyller nödvändiga krav på kompetens, ekonomi och säkerhet.

Vad gäller för att bedriva yrkestrafik utanför Sveriges gränser?2023-12-20T14:36:07+01:00

Endast de som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt lag har rätt att utföra internationella vägtransporter och yrkesmässig trafik utanför Sveriges gränser. Detta tillstånd är avgörande för att säkerställa att de som är involverade i transporter uppfyller de krav och standarder som krävs enligt lagstiftningen.

Det är också viktigt att notera att på grund av avtal mellan Sverige och andra länder eller stater kan det i vissa fall krävas ett särskilt transporttillstånd för transport av gods med fordon som är registrerade i Sverige. Detta understryker vikten av att vara medveten om och följa de specifika regler och avtal som styr internationella transporter för att undvika eventuella hinder och säkerställa överensstämmelse med lagstiftningen.

När ska tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik återkallas på tillståndshavarens begäran?2023-12-20T14:37:27+01:00

Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik bör återkallas på tillståndshavarens begäran när transportverksamheten inte längre bedrivs eller när den har upphört. Denna möjlighet till återkallande ger tillståndshavaren flexibilitet att avsluta eller formellt avsluta verksamheten när så är önskvärt.

Det är viktigt att tillståndshavaren är medveten om de specifika regler och krav som gäller för återkallande av tillstånd. Genom att begära återkallande av tillståndet kan tillståndshavaren undvika onödiga förpliktelser och säkerställa överensstämmelse med gällande bestämmelser.

Kan ett trafiktillstånd återkallas?2023-12-20T14:38:41+01:00

Ja, ett trafiktillstånd kan återkallas om ett företag inte längre uppfyller kraven på gott anseende. Transportstyrelsen är den myndighet som har befogenhet att återkalla trafiktillståndet. Förlust av gott anseende hos innehavaren av en enskild näringsverksamhet är en grund för att trafiktillståndet ska återkallas. För juridiska personer krävs att en trafikansvarig finns som uppfyller kravet på gott anseende, och detta gäller också andra personer med inflytande i verksamheten.

Om den trafikansvariga eller någon annan person med prövat inflytande i verksamheten förlorar sitt goda anseende enligt Transportstyrelsen, får denna person varken vara trafikansvarig eller ha bestämmande inflytande över verksamhet som är relaterad till yrkestrafik. Återkallande av trafiktillståndet är ett viktigt verktyg för att säkerställa att endast de som uppfyller nödvändiga krav och standarder får fortsätta bedriva yrkesmässig trafik.

Kan man överklaga transportstyrelsens beslut?2023-12-20T14:39:42+01:00

Ja, det är möjligt att överklaga Transportstyrelsens beslut. Du har en tidsram på tre veckor från det att du har tagit del av beslutet för att lämna in en skriftlig överklagan. I överklagandet bör du tydligt ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring du önskar. Det är viktigt att notera att överklagandet ska skickas till Förvaltningsrätten, även om det fysiskt lämnas in till Transportstyrelsen. Att följa rätt procedurer och tidslinjer är avgörande för att säkerställa att överklagandet blir korrekt behandlat.

Finns det skillnader mellan ett trafiktillstånd och yrkestrafiktillstånd?2023-12-20T14:40:38+01:00

Nej, det finns ingen skillnad mellan ett trafiktillstånd och ett yrkestrafiktillstånd. Dessa termer används synonymt och syftar på samma tillstånd som krävs för att bedriva yrkesmässig trafik. Oavsett om man refererar till det som trafiktillstånd eller yrkestrafiktillstånd innebär det att den som bedriver transportverksamhet uppfyller de lagstadgade kraven och har rätt att utföra yrkesmässig trafik.

Var söker man trafiktillstånd?2023-12-20T14:41:32+01:00

Trafiktillstånd söks hos Transportstyrelsen, som är tillståndsmyndighet för detta ändamål. Det är Transportstyrelsen som prövar ansökningar för att avgöra om den sökande är lämplig att få ett tillstånd och om hen är lämplig att driva ett trafikföretag. Att rikta sin ansökan till Transportstyrelsen är avgörande för att inleda processen och få det nödvändiga tillståndet för att bedriva yrkesmässig trafik.

Hur kollar man upp ett företags trafiktillstånd?2023-12-20T14:42:27+01:00

För att kontrollera ett företags trafiktillstånd kan du använda Transportstyrelsens webbplats. Genom att ange företagets organisationsnummer på Transportstyrelsens hemsida får du tillgång till information om företagets trafiktillstånd. Om du inte känner till företagets organisationsnummer kan du hitta den informationen på Bolagsverkets webbplats, där företagsregistreringar och organisationsnummer finns tillgängliga för allmänheten. Att använda dessa resurser ger dig möjlighet att verifiera om ett företag har det nödvändiga trafiktillståndet för att bedriva yrkesmässig trafik.

Behöver budbilar yrkestrafiktillstånd?2023-12-20T14:43:51+01:00

Ja, ett yrkestrafiktillstånd krävs för att bedriva yrkesmässig trafik med budbilar på väg. Yrkesmässig trafik innebär att fordonet används för transport av personer eller gods och ställs till allmänhetens förfogande mot betalning. Budbilar omfattas av detta krav, och för att vara laglig måste företaget som äger budbilen inneha ett giltigt yrkestrafiktillstånd.

Det är viktigt att notera att trafiktillståndet alltid måste medföras i fordonet i original, och föraren ska kunna visa upp det för polisen på begäran. Polisen har befogenhet att avbryta transporten om föraren inte kan visa upp det nödvändiga trafiktillståndet. Detta krav är avgörande för att säkerställa överensstämmelse med lagstiftningen och reglerna för yrkesmässig trafik.

Är det straffbart att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd?2023-12-20T14:44:57+01:00

Ja, det är straffbart att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd enligt förordning (EG) nr 1071/2009. Att göra detta kan leda till att den som är inblandad blir dömd för olaga yrkesmässig trafik och kan straffas med böter eller fängelse i högst ett år. Lagstiftningen och regelverket kring yrkesmässig trafik och tillstånd är utformade för att säkerställa att de som utför transporter uppfyller nödvändiga krav och standarder samt bedriver verksamheten på ett lagligt sätt. Att ignorera dessa krav kan få allvarliga rättsliga konsekvenser.

Hur anmäler jag fordon till mitt trafiktillstånd?2023-12-20T14:46:43+01:00

Du kan använda Transportstyrelsens e-tjänster för yrkestrafik för att enkelt anmäla fordon i yrkesmässig trafik. För att göra detta loggar du in i e-tjänsten med ett Mobilt BankID eller en e-legitimation. Genom dessa elektroniska tjänster kan du smidigt och effektivt hantera dina fordon och uppdatera informationen kopplad till ditt trafiktillstånd. Detta underlättar för dig att hålla ditt tillstånd och dina fordonsuppgifter uppdaterade och i överensstämmelse med gällande regler och bestämmelser.

Hur länge gäller yrkestrafiktillståndet?2023-12-20T14:47:48+01:00

Ett yrkestrafiktillstånd gäller i regel tills vidare. Det innebär att det inte finns något förutbestämt utgångsdatum för tillståndet. Det ger tillståndshavaren flexibilitet att bedriva yrkesmässig trafik så länge de uppfyller de nödvändiga kraven och standarder.

Det är dock viktigt att notera att i vissa fall, om det finns särskilda skäl, kan tillståndet begränsas till en viss tid. Detta kan vara en åtgärd som vidtas av myndigheten för att anpassa tillståndet efter specifika omständigheter eller förändringar i verksamheten. Det är viktigt för tillståndshavaren att vara medveten om och följa eventuella begränsningar som kan gälla för deras yrkestrafiktillstånd.

Vad kostar ett yrkestrafiktillstånd för gods?2023-12-20T14:49:45+01:00

Ansökan om ett yrkestrafiktillstånd för gods görs hos Transportstyrelsen och har en grundavgift på 5700 kronor. Utöver detta tillkommer en årlig tillsynsavgift på 700 kronor. För att bli godkänd krävs även ett delprov för Yrkeskunnande Gods, vilket har en avgift på 640 kronor. Notera att kostnaden för delprovet varierar beroende på tidpunkten för genomförandet: det är 640 kronor under vanliga vardagar och 830 kronor efter klockan 18.00 på vardagar samt under helger.

Vilka är kraven för yrkestrafiktillstånd?2023-12-20T14:52:29+01:00

För att få ett yrkestrafiktillstånd måste sökanden uppfylla flera krav inom områden; Gott anseende, Ekonomiska resurser, Yrkeskunnande och Etablering.

  1. Gott anseende: Sökanden och andra personer med inflytande i verksamheten måste ha ett gott anseende. Detta innebär att de inte får vara dömda för vissa brott eller vara inblandade i oseriös verksamhet.
  2. Ekonomiska resurser: Sökanden måste ha tillräckliga ekonomiska resurser för att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt. Detta innebär att sökanden måste kunna visa upp en stabil ekonomisk situation.
  3. Yrkeskunnande: Sökanden måste besitta det yrkeskunnande som krävs för att bedriva yrkesmässig trafik. Detta kan inkludera kunskaper om lagstiftning, trafiksäkerhet och andra relevanta områden.
  4. Etablering: Sökanden måste vara etablerad på ett sätt som gör det möjligt att bedriva yrkesmässig trafik på ett ansvarsfullt sätt.

Dessa krav är utformade för att säkerställa att endast seriösa och kvalificerade aktörer erhåller ett yrkestrafiktillstånd och därigenom bidrar till en säker och ansvarsfull trafikverksamhet.

Hur lång är handläggningstiden för yrkestrafiktillstånd?2024-04-18T13:57:12+02:00

Transportstyrelsen påbörjar handläggningen och prövningen av ditt ärende för yrkestrafiktillstånd cirka fem till sju veckor från det att du har skickat in din ansökan och betalat avgiften, detta kan dock variera under året beroende på Transportstyrelsens belastning, semestrar eller andra ledigheter. När prövningen är klar kommer du att få ett beslut i ärendet. Beslutet skickas ut till tillståndshavaren via post. Om en person olämplighetsförklaras kommer även ett beslut att skickas till den personen.

För den som ansökt om trafiktillstånd och får ett positivt beslut, det vill säga att tillståndet beviljas, börjar detta gälla från och med dagen då det registreras hos Transportstyrelsen. Det är viktigt att vara medveten om dessa tidsramar och följa upp med Transportstyrelsen vid behov för att hålla sig informerad om statusen på ansökan.

Vilka dokument ska bifogas när trafikansvarig är konsult?2023-12-20T14:56:47+01:00

För ansökan om trafiktillstånd där trafikansvarig är en konsult bör en bestyrkt kopia av konsultavtalet inkluderas. Det är av yttersta vikt att avtalet tydligt visar att trafikansvarig konsult har ansvar för flera centrala aspekter inom verksamheten. Dessa inkluderar fordonsunderhåll, hantering av grundläggande räkenskaper, transportplanering, implementering av säkerhetsrutiner och kontroll av transportavtal. Genom att inkludera dessa detaljer ger man Transportstyrelsen en klar bild av konsultens specifika roller och ansvarsområden inom företaget. Bifogandet av en bestyrkt kopia säkerställer att avtalet är autentiskt och giltigt.

Går det att söka yrkestrafiktillstånd för aktiebolag?2023-12-20T14:57:31+01:00

Ja, det är fullt möjligt att söka yrkestrafiktillstånd för ett aktiebolag. Det är dock av yttersta vikt att tydligt ange vilka personer eller bolag som äger aktierna i aktiebolaget. Transportstyrelsen initierar den fullständiga prövningen av ansökan först när alla relevanta uppgifter om aktieägarna har inkommit. Att tillhandahålla korrekt och komplett information om aktieägarna är avgörande för att underlätta processen och säkerställa att ansökan behandlas på ett smidigt sätt.

Vad är ett yrkestrafiktillstånd för godstrafik?2023-12-20T14:58:26+01:00

Ett yrkestrafiktillstånd för godstrafik är en form av tillstånd som krävs för att bedriva yrkesmässig trafik med fokus på godstransporter. Denna form av tillstånd regleras för att säkerställa att de som är involverade i godstransporter uppfyller nödvändiga krav och standarder. Trafiktillståndet är ett lagkrav och beviljas av Transportstyrelsen efter en noggrann prövning av sökandens lämplighet och förmåga att bedriva yrkesmässig trafik. Detta tillstånd ger företaget rätten att utföra godstransporter på ett yrkesmässigt och lagligt sätt.

Vi förmedlar trafikansvariga konsulter.

Vi kopplar snabbt trafikansvariga konsulter till din verksamhet, oavsett om du kör budbil eller tunga lastbilar, för att snabbt få godkännande för ett yrkestrafiktillstånd och påbörja godstransporter. Med specialkunskap inom trafiktillstånd för godstrafik förmedlar vi kompetenta trafikansvariga konsulter precis när du behöver dem. Våra konsulter har genomgått yrkeskunnande-prov för trafiktillstånd och uppfyller kraven.