Yrkestrafiktillståndet hör till något av det viktigaste i företaget när du utför godstransporter. Faktum är att det är en förutsättning för att överhuvudtaget bedriva yrkesmässig godstrafik med budbil eller tungtransport. Vi hjälper dig att komma igång snabbare med våra utbildade trafikansvariga konsulter.

Har du själv inte avklarat proven i yrkeskunnande för godstrafik så kan du anlita dig av en extern trafikansvarig konsult. Vi kan som externa trafikkonsulter kliva in med expertkunskap när du har ett brådskande behov av ett yrkestrafiktillstånd för din verksamhet, du slipper vänta på provtider och gå långa utbildningar och du kan då snabbare skicka in er ansökan om Yrkestrafiktillstånd till Transportstyrelsen för handläggning.
Vi ställer upp och hjälper dig med de krav som ställs på ett företag inom transportbranschen idag. Du slipper alltså själv lägga ner tid på att avklara examensprovet hos Trafikverket. Längre ned på sidan finns en guide och tips på hur du ansöker om trafiktillstånd och vilka krav du ska uppfylla.

Oavsett hur din nuvarande situation ser ut så kan vi förmedla trafikansvariga konsulter till din verksamhet oavsett om du kör budbil eller tunga lastbilar så att du snabbt beviljas ett yrkestrafiktillstånd och kan sätta igång med
godstransporterna. Vi har spetskunskap om trafiktillstånd för godstrafik och förmedlar kvalificerade trafikansvariga konsulter precis när du har behov för det. Våra trafikansvariga konsulter har genomfört proven i yrkeskunnande för att få trafiktillstånd och de uppfyller de krav som ställs på gott anseende, ekonomiska resurser och etablering.

Det kan inte bli smidigare än så här att anlita en trafikansvarig konsult som innehar yrkeskunnande certifikat för godstrafik. Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig!

Så ansöker du om yrkestrafiktillstånd – godstransport

När du ska ansöka om trafiktillstånd så finns det vissa krav du ska uppfylla som ingår i prövningen: krav på yrkeskunnande, fast etablering, gott anseende och ekonomiska resurser. Viktigt att komma ihåg är att styrka din ansökan om trafiktillstånd av företagets firmatecknare eller verkställande direktör. Läs hela listan över vad du behöver sammanställa inför ansökan hos Transportstyrelsen.

Vem behöver ett trafiktillstånd för godstrafik?

Trafiktillståndet är en grund för att ett företag ska kunna utföra transporter kommersiellt mot betalning. För att kunna köra godstrafik så måste du alltså inneha ett yrkestrafiktillstånd och det är Transportstyrelsen som utfärdar detta.

När du ansöker om yrkestrafiktillstånd prövar Transportstyrelsen om du som sökande uppfyller de krav som ställs. Samma prövning görs vid exempelvis utökning av trafiken eller om det sker en omstrukturering av personerna i styrelsen.

När prövningen är färdig tar Transportstyrelsen ett beslut i ärendet. Utöver godstrafik som avser transporter av gods så finns det ytterligare tre primära grupper av yrkesmässig trafik:

Yrkesförarkompetens

Det är ett ansvarsfullt arbete att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil. Det ställer höra krav på dig kunskap och skicklighet och därmed finns det också en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens. Lagen omfattar krav på grundutbildning, som efter ett godkänt prov leder till ett yrkesförarbevis som är gällande i fem år. Föraren måste
härefter förnya beviset vart femte år genom att gå en så kallad fortbildning som innefattar minimum 35 timmar. Yrkesförarkompetens och fortbildning är något som varje yrkeschaufför måste inneha.

Så går processen till

Det kan ta tid att samla alla
handlingar och dokument så det rekommenderas att starta i god tid. Räkna med att handläggningstiden tar upp till ca
8 veckor.

Via Transportstyrelsens e-tjänst kan du göra din ansökan med din e-legitimation eller personnummer och säkerhetskod. I din ansökan kommer du bli ombedd att bifoga handlingar och dokument som Transportstyrelsen behöver för att kunna genomgå prövningen och bedöma om ett
trafiktillstånd blir beviljat. Transportstyrelsen tar ut en viss avgift för att pröva din ansökan. Beroende på vem eller vilka personer som ska prövas i din ansökan så kan du även behöva bifoga supplerande handlingar.

När du söker tillstånd som fysisk person ansöker du om tillståndet i ditt namn och med ditt personnummer. Du behöver ange vem eller vilka personer som ska vara trafikansvariga samt vilken anknytning dessa har till den som söker trafiktillståndet. Du behöver också ange den adress där verksamheten bedrivs och där central företagsinformation bevaras. Driftstället ska bland annat inkludera alla era räkenskaper, personhandlingar, information om kör-och vilotider. I ansökan behöver du dessutom inkludera en ekonomisk redovisning som ska vara styrkt av en auktoriserad person. När du söker tillstånd som juridisk person söker du tillståndet i företagets namn och du anger organisationsnummer för det bolag som söker trafiktillstånd.
För aktiebolag så ska du se till att bifoga en aktieägarförteckning vilket kan vara en kopia av
aktieboken. Det som ska framgå är: aktieägarnas person- eller organisationsnummer samt antal aktier för respektive aktieägare. Söker du som en ekonomisk förening så måste du bifoga aktuellt stämmoprotokoll med information om insats och firmateckning.

Ekonomiska resurser

För både fysiska och juridiska personer är det krav om at ekonomin ska vara styrkt av auktoriserad person. Det kan vara av en auktoriserad revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Viktigt att känna till är att i dagsläget så godkänner Transportstyrelsen endast redovisningskonsulter som är auktoriserade och medlemmar av antingen SRF-konsulterna, FAR eller Revisorsinspektionen.

Den ekonomiska redovisningen ska dessutom innehålla information om hur många fordon du vill ha i verksamheten. Det är krav på att för ett fordon behöver du kunna styrka att kapital och reserver om
9000 euro och för ytterligare fordon krävs ytterligare 5000 euro. Transportstyrelsen fastställer kursen i svenska kronor inför varje kalenderår och detta kan du läsa mer om i Transportstyrelsens föreskrifter.

Transportstyrelsen gör en fullständig bedömning för att kunna besluta om den sökande uppfyller kraven på det goda anseendet. Varje enskilt fall bedöms utifrån tidigare domar och om du har
skulder hos kronofogden eller varit försatt i konkurs så kan detta ha en negativ påverkan. Varken den trafikansvariga eller transportföretaget får ha ådragit sig fällande domar eller sanktioner i en något EU-land gällande allvarliga överträdelser av kör-vilotidsreglerna, arbetstid och bruk av registreringsutrustning. Yrkestrafiktillstånd regleras i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (SFS 2012:210), och yrkestrafikförordningen (SFS 2012:237).

Belastningsutdrag och skuldfrihetsintyg

Har du bott, arbetat eller studerat utomlands under de senaste fem åren så behöver du skicka ett registerutdrag från det eller de länder du har vistats i under de senaste fem åren. Detta ska innehålla
uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från Polisen eller liknande myndighet som ansvarar för registerutdrag. Syftet med detta är att visa att kravet på laglydnad är uppfyllt.
Du måste också visa ett skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten eller motsvarande
myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om skulder i landet. Syftet med skuldfrihetsintyget är att visa att du är fri från skulder.
Du måste skicka in utdragen i original och de får inte vara äldre än 30 dagar när Transportstyrelsen mottar det. Du behöver inte skicka in registerutdrag från Polisen i Sverige då Transportstyrelsen
hämtar utdragen automatiskt.

Konsultavtal

Söker du trafiktillstånd och anmäld trafikansvarig är konsult, måste en bestyrkt kopia av konsultavtalet också bifogas i ansökan. Likväl namn och personnummer på trafikansvarig konsult
ska inkluderas i konsultavtalet, samt att detta måste vara signerat av konsult och behörig företrädare. Viktigt att notera är att Transportstyrelsen varken kan kontrollera personens
yrkeskunnande eller goda anseende om det saknas namn och personnummer på trafikansvarig konsult.

Fordonsanmälan

Så snart du har fått ditt yrkestrafiktillstånd ska det även registreras fordon som används i verksamheten. Du kan alltså inte göra en fordonsanmälan innan din ansökan om ditt tillstånd har blivit godkänt av Transportstyrelsen. När du har ditt tillstånd på plats kan du anmäla fordonet via e-tjänsten ”Fordon i yrkestrafik”.

Yrkestrafiktillstånd

Vad innebär det om Transportstyrelse skickar en underrättelse?

Skulle Transportstyrelsen i sin prövning komma fram till att en person eller bolag som prövas för trafiktillstånd inte uppfyller det goda anseendet så meddelas både bolaget/personen som sökt
trafiktillståndet samt den aktuella personen via post.

1. En underrättelse kan bero på en eller flertal förekomster i
Polisens belastningsregister och i några fall kan förekomst i Polisens misstankarregister vara hinder för en individ.

2. Har en individ eller bolaget som ansöker om trafiktillståndet stora skulder hos Kronofogdemyndigheten eller ett större underskott på sitt skattekonto så kommer detta också resultera i att en underrättelse skickas ut.

3. Ett hinder kan också vara om Transportstyrelsen prövar en individ som företräder ett annat bolag som har stora skulder eller som har gått i konkurs. Detta gäller även trafikansvarig i ett bolag som är skuldsatt eller som gått i konkurs.

Skulle du eller ditt företag få en underrättelse från Transportstyrelsen så har du två val:

1. Att gå vidare ansökan med den person som underrättelsen gäller.
2. Att byta ut den aktuella personen mot en annan person.
Det är viktigt att notera att både aktuell person eller själva bolaget som underrättelsen gäller kan få en olämplighetstid som innebär att personen/bolaget inte har tillåtelse att bedriva yrkesmässig trafik under olämplighetstiden.

Återkallelse av trafiktillstånd

Skulle en av yrkesförarna tillämpa reglerna på fel sätt är det mycket viktigt att göra en uppföljning omedelbart. Detta kan annars i värsta fall leda till att företaget riskerar att få trafiktillståndet återkallat eller att verkställande direktör eller styrelse blir olämpligförklarade. Om du ådragit dig fällande domar för kör- och vilotidsöverträdelse, arbetstid eller installation så mister du ditt goda anseende. I detta fall kommer ditt trafiktillstånd återkallas.

Prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

För att uppfylla krav om yrkeskunnande så krävs det att du gör ett skriftligt examensprov. Examensprovet består av två delprov och du skriver proven på ett förarprovskontor hos Trafikverket. Utbildning i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag. Proven är branschanpassade vilket betyder att det ställs olika krav för godstransporter och persontransporter.

Den trafikansvariga ska besitta kunskaper i följande ämnen:

  • Civilrätt
  • Handelsrätt
  • Socialrätt
  • Skatterätt
  • Kommersiell och ekonomisk ledning av ett företag
  • Marknadstillträde
  • Tekniska normer och tekniska driftsförhållanden
  • Trafiksäkerhet

Examensprov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov enligt följande:

  • Delprov I: Flervalsfrågor, 40 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng).
  • Delprov II: Fallstudier, 20 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng).

Du måste ha genomfört delprov I innan delprov II får genomföras. Båda proven måste dessutom vara avlagda inom en månad. Bägge prov är på 120 minuter. Efter avslutade prov så får du ditt besked direkt och om du har svarat fel på vissa frågor får du reda på vilka ämnesområden det gäller.

Blir ditt examensprov godkänt får du ditt examensbevis hemskickat med posten. Det finns särskilda fall som Transportstyrelsen kan bevilja undantag från hela eller vissa moment av examensprovet. Du har möjlighet att söka undantag från prov om du kan styrka att du med godkänt resultat har genomgått relevant gymnasieutbildning eller utbildning på högre nivå som innefattar rättsregler, företagsledning och ekonomisk ledning av företag, tekniska normer och driftsförhållanden samt trafiksäkerhet.

Personer som kan uppvisa att de lett vägtransportföretag för godstransporter i någon medlemsstat i Europa under tioårsperioden före den 4 december 2009 kan dessutom få beviljat undantag från hela examensprovet. Mer information om detta finns att läsa i Artikel 8 och 9 i Europaparlamentets och rådets förordning 1071/2009 på Transportstyrelsens hemsida.

Vanliga frågor och svar:

Trafiktillstånd är ett krav för att bedriva yrkesmässig trafik.

Ja, ett yrkestrafiktillstånd behövs när du vill bedriva yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, budbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods. Trafiktillståndet ska alltid medföras i fordonet i original och du ska på begäran uppvisa detta för polisen. Polisen har rätt att avbryta transporten om du inte kan visa upp ditt trafiktillstånd.

Ja, det går utmärkt att söka yrkestrafiktillstånd för aktiebolag. Det är dock viktigt att du anger vem eller vilka personer eller bolag som äger aktierna då Transportstyrelsen först påbörjar den fullständiga prövningen av ansökan när alla uppgifter om aktieägare inkommit.

Du kan enkelt kolla upp ett företags trafiktillstånd på Transportstyrelsens hemsida genom att ange företagets organisationsnummer. Vet du inte företagets organisationsnummer kan du undersöka detta på Bolagsverket.se.

När trafikansvarig är konsult ska det i ansökan bifogas en bestyrkt kopia av konsultavtalet. Konsultavtalet ska tydligt visa att trafikansvarig ansvarar för: fordonsunderhåll, grundläggande räkenskaper, transportplanering, säkerhetsrutiner samt kontroll av transportavtal.

Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om den sökande är lämplig att få ett tillstånd
samt lämplig att driva ett trafikföretag.

Transportstyrelsen påbörjar handläggningen och prövningen av ditt ärende cirka sex till nio veckor
från att du skickat in ansökan samt betalat. När prövningen är klar kommer du att få beslut i ärendet. Detta skickas ut till tillståndshavaren med post. Skulle en person olämplighetsförklaras så kommer även ett beslut skickas till denna personen. För dig som sökt trafiktillstånd och du får ett positivt beslut om att du blir beviljat ett tillstånd, så kommer detta att börja gälla samma dag som
det registrerats hos Transportstyrelsen.

Nej, trafiktillstånd eller yrkestrafiktillstånd är olika benämningar på samma sak.

Du har möjlighet att överklaga transportstyrelsens beslut inom tre veckor från det att du har tagit del av beslutet. Du måste göra en skriftlig överklagan och du ska ange vilket beslut som överklagas samt vilken ändring du önskar. Viktigt att notera är att ditt överklagande ställs till
Förvaltningsrätten, men du ska fortfarande skicka det till Transportstyrelsen.

För att få yrkestrafiktillstånd måste sökanden uppfylla krav som ställs på gott anseende, ekonomiska resurser, yrkeskunnande, och etablering.

Ansökan görs hos transportstyrelsen och kostar 5700 kr. Utöver det tillkommer en tillsynsavgift på 700 kr/år. Avgiften för ett delprov för Yrkeskunnande Gods är 640 kronor och efter klockan 18.00 på vardagar samt under helger ligger kostnaden på 830 kronor.

Ja, ett trafiktillstånd kan återkallas om ett företag inte längre uppfyller kraven om gott anseende.
Transportstyrelsen är myndigheten som återkallar tillståndet. Förlust av gott anseende hos innehavaren av en enskild näringsverksamhet innebär att trafiktillståndet återkallas. Hos en juridisk person ska finnas en trafikansvarig som uppfyller kravet på gott anseende. Detta gäller även övriga personer som har inflytande i verksamheten. Om den trafikansvariga eller någon övrigt prövad person förlorar sitt goda anseende enligt Transportstyrelsen så får denne person ej vara trafikansvarig eller ha bestämmande inflytande över verksamhet som är relaterad till yrkestrafik.

Ett yrkestrafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet begränsas till en
viss tid.

Om transportverksamhet inte har bedrivits eller upphör så ska tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik återkallas på tillståndshavarens begäran.

Med Transportstyrelsens e-tjänster för yrkestrafik kan du anmäla fordon i yrkesmässig trafik. Du loggar in i e-tjänsten med ett Mobilt BankID eller en e-legitimation.

Endast den som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt lag får bedriva internationella vägtransporter och yrkesmässig trafik utanför Sveriges gränser. På grund av ett avtal mellan Sverige och annat land/stat kan det i vissa fall krävas särskilt transporttillstånd för transport av gods med fordon som är registrerade i Sverige.

Att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd (enligt förordning (EG) nr 1071/2009) kan leda till att du blir dömd för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst ett år.