Prövning av ekonomiska resurser
Ekonomisk ställning
Ekonomisk ställning revisor

Krav på ekonomisk ställning

Transportstyrelsen ställer krav på att din ekonomiska ställning måste vara styrkt av en auktoriserad person, både för fysiska och juridiska personer. För att säkerställa detta godtar Transportstyrelsen ekonomiska uppgifter som är styrkta av godkänd eller auktoriserad revisor samt auktoriserad redovisningskonsult. För närvarande accepteras redovisningskonsulter som är auktoriserade och medlemmar av FAR, SRF-konsulterna eller Revisorsinspektionen.

Vi hjälper dig med den ekonomiska ställningen.

Säkerställ din ekonomiska ställning för trafiktillstånd med vår hjälp.

Den ekonomiska redovisningen

I den ekonomiska redovisningen måste du även specificera det önskade antalet fordon för din verksamhet. Transportstyrelsen granskar om kapital och reserver är tillräckliga för det angivna antalet fordon. För varje fordon krävs kapital och reserver om 9 000 euro, och för varje ytterligare fordon krävs kapital och reserver om 5 000 euro. Transportstyrelsen fastställer den valutakurs som ska användas i svenska kronor inför varje kalenderår enligt sina föreskrifter.

Ekonomisk ställning - Vi hjälper er

Behöver ni hjälp?

Vi assisterar dig genom hela processen för trafiktillståndsansökan. Vårt stöd omfattar ifyllande av blanketter, granskning av ekonomisk ställning och upprättande av den ekonomiska redovisningen. Vi samarbetar med auktoriserade revisorer från FAR, SRF-konsulterna eller Revisorsinspektionen för att säkerställa att dina finansiella handlingar uppfyller Transportstyrelsens krav. Med vår expertis och professionella hjälp kan du tryggt överlämna dessa viktiga aspekter av ansökningsprocessen och fokusera på din verksamhet.

Begreppsförklaringar.

Periodbokslut: En redovisning av den ekonomiska ställningen och resultatutvecklingen, med liknande krav på exakthet som ett årsbokslut eller en årsredovisning. Periodbokslutet inkluderar nödvändiga periodiseringar för att ge en rättvisande bild.

Kapital: Beräknas som summan av omsättningstillgångar (OT) och outnyttjad del av checkkredit minus kortfristiga skulder (KS). Omsättningstillgångar kan vara exempelvis banktillgodohavanden och fordringar som förfaller inom ett år. Kortfristiga skulder inkluderar betalningsåtaganden som förfaller inom ett år, som leverantörsskulder, amorteringar, och personalskulder.

Reserver: Beräknas som skillnaden mellan anläggningstillgångar (AT) och långfristiga skulder (LS), där panträtt, äganderättsförbehåll och fastighetsinteckning kan tas i beaktande för såväl omsättningstillgångar som anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångar: Tillgångar som kan användas som säkerhet, såsom aktier, fastigheter, och fordon. Dessa tillgångar bokförs till det bokförda värdet eller det verkliga värdet enligt värderingsintyg med avdrag för beräknade försäljningskostnader.

Långfristiga skulder: Skulder med förfallotider längre än ett år, där de med äganderättsförbehåll och panträtt tas med i beräkningen. Skulder med säkerhet som företagsinteckning eller annan generell säkerhet behöver däremot inte inräknas.

Vid beräkningen av kapital och reserver enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1071/2009, summeras det tillgängliga kapitalet och de tillgängliga reserverna för att uppnå den angivna miniminivån i artikel 7.