Originalet sedan 2013

Ombud för Yrkestrafiktillstånd.

Skaffa yrkestrafiktillstånd för godstransporter snabbt med våra trafikansvariga konsulter som redan har avklarat proven hos Trafikverket!

Hem2023-11-07T15:26:59+01:00

Vi har tillgängliga konsulter för ert yrkestrafiktillstånd.

Kontakta oss angående den trafikansvarige och det antal fordon du planerar att inkludera i din verksamhet.

Vi upprättar ett avtal mellan våra trafikansvariga konsulter och er firmatecknare.

Ansökan om ett yrkestrafiktillstånd fullföljs via Transportstyrelsen, vi assisterar dig i processen.

Vi avvaktar Transportstyrelsens beslut angående företagets trafiktillstånd. Vanligtvis 2-4 veckor.

Din konsult för yrkestrafiktillstånd.

Yrkestrafiktillståndet är det enskilt viktigaste i företaget när du utför godstransporter. Faktum är att det är en förutsättning för att överhuvudtaget bedriva yrkesmässig godstrafik med budbil eller tungtransport. Vi hjälper dig att komma igång snabbt med våra utbildade trafikansvariga konsulter.

Anlita en trafikansvarig konsult.

Söker du en trafikansvarig konsult för ditt yrkestrafiktillstånd?

Vem behöver ett yrkestrafiktillstånd?

Yrkestrafiktillstånd är en grund för att ett företag ska kunna utföra transporter kommersiellt mot betalning. För att kunna köra godstrafik så måste du alltså inneha ett yrkestrafiktillstånd och det är Transportstyrelsen som utfärdar detta.

Ansök om yrkestrafiktillstånd för godstransporter.

Transportstyrelsens e-tjänst är plattformen för att lämna in din ansökan för trafiktillstånd. För att underlätta prövningsprocessen och öka sannolikheten för att få tillståndet ska du bifoga relevanta handlingar till din ansökan. En ekonomisk redogörelse, som bevisar att du uppfyller det monetära kravet för det antal fordon som du tänker köra, är obligatoriskt när du skickar in din ansökan. Beroende på vilka personer som granskas i din ansökan kan du även behöva bifoga andra handlingar.

Krav Yrkestrafiktillstånd.

För att påbörja verksamhet inom yrkesmässig vägtrafik, antingen med godstransporter eller persontransporter via buss, är det absolut nödvändigt att du först innehar ett yrkestrafiktillstånd. Denna tillståndsansökan genomgår en strukturerad granskning av Transportstyrelsen, där de noggrant utvärderar om du uppfyller de följande grundläggande kriterierna:

– Faktisk och fast etablering
– Yrkeskunnande
– Ekonomiska förhållanden
– Gott anseende

Prov Yrkestrafiktillstånd.

För att uppfylla krav om yrkeskunnande så krävs det att du gör ett skriftligt examensprov. Examensprovet består av två delprov och du skriver proven på ett förarprovskontor hos Trafikverket. Utbildning i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag. Proven är branschanpassade vilket betyder att det ställs olika krav för godstransporter och persontransporter.

Tidvis kan det vara långa väntetider till proven och i vissa fall kan det vara svårt att uppnå resultatet som behövs för att examineras, just där kan vi hjälpa dig att komma igång snabbare med våra trafikansvariga konsulter som står redo att assistera dig och ta på sig rollen som trafikansvarig under ert tillstånd.

Struktur, godkännande och undantag.

Examensprovet i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov enligt nedan struktur:

  • Delprov I: Flervalsfrågor (40 poänggivande uppgifter, totalt 40 poäng)
  • Delprov II: Fallstudier (20 poänggivande uppgifter, totalt 40 poäng)

Delprov I måste genomföras innan delprov II. Båda proven måste avläggas inom en månad. Tidsramen för vardera prov är 120 minuter. Direkt efter provens avslut ges resultat och eventuella felaktiga svar påvisas med anknytning till ämnesområden.

Vid godkänt prov erhålls examensbevis per post. Transportstyrelsen kan i vissa fall bevilja undantag från delar eller hela provet. Undantag kan sökas om eftervisat genomgång av gymnasie- eller högre utbildning inom relevanta områden, inklusive rättsregler, företags- och ekonomiledning, tekniska normer, driftsförhållanden samt trafiksäkerhet.

Individer som har lett godstransportföretag inom EU före 4 december 2009 kan få undantag från hela provet enligt Artikel 8 och 9 i förordning 1071/2009. Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida.

Vad gäller för att bedriva yrkestrafik utanför Sveriges gränser?2023-08-31T16:10:53+02:00

Endast den som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt lag får bedriva internationella vägtransporter och yrkesmässig trafik utanför Sveriges gränser. På grund av ett avtal mellan Sverige och annat land/stat kan det i vissa fall krävas särskilt transporttillstånd för transport av gods med fordon som är registrerade i Sverige.

När ska tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik återkallas på tillståndshavarens begäran?2023-08-31T16:10:44+02:00

Om transportverksamhet inte har bedrivits eller upphör så ska tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik återkallas på tillståndshavarens begäran.

Kan ett trafiktillstånd återkallas?2023-08-31T16:10:34+02:00

Ja, ett trafiktillstånd kan återkallas om ett företag inte längre uppfyller kraven om gott anseende. Transportstyrelsen är myndigheten som återkallar tillståndet. Förlust av gott anseende hos innehavaren av en enskild näringsverksamhet innebär att trafiktillståndet återkallas. Hos en juridisk person ska finnas en trafikansvarig som uppfyller kravet på gott anseende. Detta gäller även övriga personer som har inflytande i verksamheten. Om den trafikansvariga eller någon övrigt prövad person förlorar sitt goda anseende enligt Transportstyrelsen så får denne person ej vara trafikansvarig eller ha bestämmande inflytande över verksamhet som är relaterad till yrkestrafik.

Kan man överklaga transportstyrelsens beslut?2023-08-31T16:10:22+02:00

Du har möjlighet att överklaga transportstyrelsens beslut inom tre veckor från det att du har tagit del av beslutet. Du måste göra en skriftlig överklagan och du ska ange vilket beslut som överklagas samt vilken ändring du önskar. Viktigt att notera är att ditt överklagande ställs till Förvaltningsrätten, men du ska fortfarande skicka det till Transportstyrelsen.

Finns det skillnader mellan ett trafiktillstånd och yrkestrafiktillstånd?2023-08-31T16:10:11+02:00

Nej, trafiktillstånd eller yrkestrafiktillstånd är olika benämningar på samma sak.

Var söker man trafiktillstånd?2023-08-31T16:10:01+02:00

Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om den sökande är lämplig att få ett tillstånd samt lämplig att driva ett trafikföretag.

Hur kollar man upp ett företags trafiktillstånd?2023-08-31T16:09:51+02:00

Du kan enkelt kolla upp ett företags trafiktillstånd på Transportstyrelsens hemsida genom att ange företagets organisationsnummer. Vet du inte företagets organisationsnummer kan du undersöka detta på Bolagsverket.se.

Behöver budbilar yrkestrafiktillstånd?2023-08-31T16:09:41+02:00

Ja, ett yrkestrafiktillstånd behövs när du vill bedriva yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, budbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods. Trafiktillståndet ska alltid medföras i fordonet i original och du ska på begäran uppvisa detta för polisen. Polisen har rätt att avbryta transporten om du inte kan visa upp ditt trafiktillstånd.

Är det straffbart att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd?2023-08-31T16:09:29+02:00

Att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd (enligt förordning (EG) nr 1071/2009) kan leda till att du blir dömd för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst ett år.

Hur anmäler jag fordon till mitt trafiktillstånd?2023-08-31T16:09:20+02:00

Med Transportstyrelsens e-tjänster för yrkestrafik kan du anmäla fordon i yrkesmässig trafik. Du loggar in i e-tjänsten med ett Mobilt BankID eller en e-legitimation.

Hur länge gäller yrkestrafiktillståndet?2023-08-31T16:09:09+02:00

Ett yrkestrafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet begränsas till en viss tid.

Vad kostar ett yrkestrafiktillstånd för gods?2023-08-31T16:09:00+02:00

Ansökan görs hos transportstyrelsen och kostar 5700 kr. Utöver det tillkommer en tillsynsavgift på 700 kr/år. Avgiften för ett delprov för Yrkeskunnande Gods är 640 kronor och efter klockan 18.00 på vardagar samt under helger ligger kostnaden på 830 kronor.

Vilka är kraven för yrkestrafiktillstånd?2023-08-31T16:08:49+02:00

För att få yrkestrafiktillstånd måste sökanden uppfylla krav som ställs på gott anseende, ekonomiska resurser, yrkeskunnande, och etablering.

Hur lång är handläggningstiden för yrkestrafiktillstånd?2023-08-31T16:08:35+02:00

Transportstyrelsen påbörjar handläggningen och prövningen av ditt ärende cirka sex till nio veckor från att du skickat in ansökan samt betalat. När prövningen är klar kommer du att få beslut i ärendet. Detta skickas ut till tillståndshavaren med post. Skulle en person olämplighetsförklaras så kommer även ett beslut skickas till denna personen. För dig som sökt trafiktillstånd och du får ett positivt beslut om att du blir beviljat ett tillstånd, så kommer detta att börja gälla samma dag som det registrerats hos Transportstyrelsen.

Vilka dokument ska bifogas när trafikansvarig är konsult?2023-08-31T16:08:24+02:00

När trafikansvarig är konsult ska det i ansökan bifogas en bestyrkt kopia av konsultavtalet. Konsultavtalet ska tydligt visa att trafikansvarig ansvarar för: fordonsunderhåll, grundläggande räkenskaper, transportplanering, säkerhetsrutiner samt kontroll av transportavtal.

Går det att söka yrkestrafiktillstånd för aktiebolag?2023-08-31T16:08:13+02:00

Ja, det går utmärkt att söka yrkestrafiktillstånd för aktiebolag. Det är dock viktigt att du anger vem eller vilka personer eller bolag som äger aktierna då Transportstyrelsen först påbörjar den fullständiga prövningen av ansökan när alla uppgifter om aktieägare inkommit.

Vad är ett yrkestrafiktillstånd för godstrafik?2023-08-31T16:07:37+02:00

Trafiktillstånd är ett krav för att bedriva yrkesmässig trafik.

Vi förmedlar trafikansvariga
konsulter.

Oavsett hur din nuvarande situation ser ut så kan vi förmedla trafikansvariga konsulter till din verksamhet oavsett om du kör budbil eller tunga lastbilar så att du snabbt beviljas ett yrkestrafiktillstånd och kan sätta igång med godstransporterna. Vi har spetskunskap om trafiktillstånd för godstrafik och förmedlar kvalificerade trafikansvariga konsulter precis när du har behov för det. Våra trafikansvariga konsulter har genomfört proven i yrkeskunnande för att få trafiktillstånd och de uppfyller de krav som ställs på gott anseende, ekonomiska resurser och etablering.