Prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

För att uppfylla krav om yrkeskunnande så krävs det att du gör ett skriftligt examensprov. Examensprovet består av två delprov och du skriver proven på ett förarprovskontor hos Trafikverket. Utbildning i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag. Proven är branschanpassade vilket betyder att det ställs olika krav för godstransporter och persontransporter.

Den trafikansvariga ska besitta kunskaper i följande ämnen:

  • Civilrätt
  • Handelsrätt
  • Socialrätt
  • Skatterätt
  • Kommersiell och ekonomisk ledning av ett företag
  • Marknadstillträde
  • Tekniska normer och tekniska driftsförhållanden
  • Trafiksäkerhet

Examensprov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov enligt följande:

  • Delprov I: Flervalsfrågor, 40 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng).
  • Delprov II: Fallstudier, 20 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng).

Du måste ha genomfört delprov I innan delprov II får genomföras. Båda proven måste dessutom vara avlagda inom en månad. Bägge prov är på 120 minuter. Efter avslutade prov så får du ditt besked direkt och om du har svarat fel på vissa frågor får du reda på vilka ämnesområden det gäller.

Blir ditt examensprov godkänt får du ditt examensbevis hemskickat med posten. Det finns särskilda fall som Transportstyrelsen kan bevilja undantag från hela eller vissa moment av examensprovet. Du har möjlighet att söka undantag från prov om du kan styrka att du med godkänt resultat har genomgått relevant gymnasieutbildning eller utbildning på högre nivå som innefattar rättsregler, företagsledning och ekonomisk ledning av företag, tekniska normer och driftsförhållanden samt trafiksäkerhet.

Personer som kan uppvisa att de lett vägtransportföretag för godstransporter i någon medlemsstat i Europa under tioårsperioden före den 4 december 2009 kan dessutom få beviljat undantag från hela examensprovet. Mer information om detta finns att läsa i Artikel 8 och 9 i Europaparlamentets och rådets förordning 1071/2009 på Transportstyrelsens hemsida.